Workshop herontwikkeling bolwerk Wolvenburg Utrecht

wolvenburg-1.jpg (14668 bytes)

wolvenburg-2.jpg (11931 bytes)

wolvenburg-3.jpg (13962 bytes)

bestaande situatie

Het huidige bolwerk huisvest momenteel een huis van bewaring. M.i. zou deze unieke lokatie aan de stadsbuitengracht een hoogwaardig woon-/leef-/werkklimaat kunnen herbergen. De huidige bebouwing biedt onvoldoende ruimte voor een ontwerp met internationale allure, noch voor de door de buurt gewenste functies. Daarom is met m.i. nodig de huidige bebouwing te vervangen.

verkeersaspecten

De binnenstad ondervindt veel overlast van doorgaand- maar ook bestemmingsverkeer. Ook in de toekomst zal de druk van de auto zeer groot blijven. Niet in de laatste plaats door de auto's van de bewoners in de directe omgeving. Stallingvoorzieningen voor direct belanghebbenden zijn mijn inziens primaire voorwaarden om tot een autoluwe binnenstad te komen. Onder het bolwerk is ruimte voor ca. 280 auto's. Deze garage heeft haar ontsluiting aan de andere zijde van de stadsbuitengracht gelegen Wittevrouwensingel. Voor het in- en uitgaande verkeer hoeft de bestaande verkeerssituatie niet gewijzigd te worden. Op deze wijze hoeft de kleinschalige omgeving van het wolvenplein niet belast te worden met intensieve verkeersafwikkelingen, en kan dientengevolge het gebied aan de oostzijde van de Plompetorengracht autoluw worden.

stedenbouwkundige aspecten

Het nieuwe hoofdgebouw heeft dezelfde richting gekregen als het bestaande gebouw. Door de optimale bezonningsmogelijkheden en het duidelijke begin en eind van de bouwmassa is die richting een goede keus. In z'n ruimtelijke uitwerking is het ontwerp zich gaan aftekenen als een moederschip met aangemeerde woonboten.  Aan de kade's bevindt zich de bedrijvigheid en de mogelijkheid tot recreatie gericht op het water. Kortom een unieke locatie met een multifunctionele invulling op enkele minuten lopen van het stadshart.

functies & activiteiten

In de noordkop kan een  kleinschalige restaurant met een theaterfunctie worden ondergebracht;

In de zuidkop kan een jeugdhotel worden ondergebracht dat een directe relatie met het voorliggende Wolvenplein en het water van de stadsbuitengracht kan onderhouden (activiteiten in relatie met het water);

De eerste laag van het `moederschip' biedt ruimte voor winkel-/werk-/atelierruimten;

De overige lagen zijn primair voor woningen. De nagenoeg haaks op het hoofdgebouw gelegen blokken (woonboten) zijn geheel bedoeld voor woningen.  Aan de zuid-oostzijde van de bolwerkbebouwing is ter afsluiting van het Wolvenplein een woontoren geprojecteerd welke tevens de functie van `baken' in een grotere omgeving vervult.

6lihey3s